Privacybeleid

PRIVACY BELEID
1. Dit privacybeleid bevat de regels voor de verwerking van persoonsgegevens die zijn verkregen via de gilps.es online shop (hierna: de"Online Shop").
2. De eigenaar en beheerder van de gegevens van de Online Shop is Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. met maatschappelijke zetel in Gdynia (81-372), ul.Świętojańska 36/1, ingeschreven in het Ondernemersregister van het Nationaal Gerechtsregister dat wordt bijgehouden door de Districtsrechtbank Gdańsk-Północ in Gdańsk, VIII Handelsafdeling van het Nationaal Gerechtsregister, onder het nummer KRS 0000886102, met een aandelenkapitaal van 5 000 PLN, NIP: 5862365742, REGON: 388268302, hierna Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. genoemd.
3. Persoonsgegevens die door Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. via de Online Shop worden verzameld, worden verwerkt in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016. betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), ook bekend als RODO.
4. Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. besteedt bijzondere aandacht aan het respecteren van de privacy van Klanten die de Online Shop bezoeken.
§ 1 Aard van de verwerkte gegevens, doeleinden en rechtsgrondslag
1. Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. verzamelt informatie over natuurlijke personen die een rechtshandeling verrichten die niet rechtstreeks verband houdt met hun activiteit, natuurlijke personen die voor eigen rekening een zakelijke of beroepsactiviteit uitoefenen, alsmede natuurlijke personen die rechtspersonen vertegenwoordigen of organisatorische eenheden die geen rechtspersonen zijn en waaraan de wet rechtsbevoegdheid toekent, hierna tezamen Cliënten genoemd.
2. Persoonlijke gegevens van de Klanten worden verzameld in het geval van:
a) accountregistratie in de Online Shop, om een individuele account aan te maken en te beheren. Rechtsgrondslag: de noodzaak om de overeenkomst voor het verlenen van de Rekeningdienst uit te voeren (artikel 6, lid 1, onder b), van de RODO);
b) het plaatsen van een bestelling in de Online Shop, ter uitvoering van de koopovereenkomst. Rechtsgrondslag: noodzaak voor de uitvoering van de verkoopovereenkomst (artikel 6, lid 1, onder b), van de gegevensbeschermingsovereenkomst);
c) inschrijving op een nieuwsbrief (Newsletter), met het oog op de uitvoering van een overeenkomst die betrekking heeft op een langs elektronische weg verstrekte dienst. Rechtsgrondslag - toestemming van de betrokkene voor de uitvoering van het contract voor de verstrekking van de nieuwsbriefdienst (artikel 6, lid 1, onder a), van de RODO);
d) het gebruik van de dienst contactformulier in de Internetwinkel met het oog op de uitvoering van een langs elektronische weg gesloten contract. Rechtsgrondslag: noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst voor de levering van de dienst contactformulier (artikel 6, lid 1, onder b), van de RODO).
3. In het geval van accountregistratie in de Online Shop, verstrekt de Klant:
a) e-mail adres;
b) voornaam en achternaam;
c) telefoonnummer.
4. Tijdens de accountregistratie in de Online Winkel, stelt de Klant een individueel wachtwoord in om toegang te krijgen tot zijn of haar account. De Klant kan het wachtwoord op een later tijdstip wijzigen, volgens de regels die zijn beschreven op§5.
5. Bij het plaatsen van een bestelling in de Online Winkel, verstrekt de Klant de volgende gegevens:
a) e-mail adres;
b) adresgegevens:
a. postcode en plaats;
b. land (staat);
c. straatadres inclusief huis/flat nummer.
c) voornaam en achternaam;
d) telefoonnummer.
6. In het geval van ondernemers wordt het bovengenoemde gegevensbereik bovendien uitgebreid met:
a) de handelsnaam van de handelaar;
b) NIP-nummer.
7. In geval van gebruik van de Nieuwsbriefdienst verstrekt de Klant alleen zijn/haar e-mailadres.
8. Bij gebruik van de contactformulierdienst verstrekt de Klant de volgende gegevens:
a) e-mail adres;
b) voornaam en achternaam.
9. Bij het gebruik van de Website van de Winkel kunnen aanvullende gegevens worden verzameld, in het bijzonder: het IP-adres dat is toegewezen aan de computer van de Klant of het externe IP-adres van de internetprovider, de domeinnaam, het type browser, de tijd van toegang, het type besturingssysteem.
10. Er kunnen ook navigatiegegevens van Klanten worden verzameld, met inbegrip van informatie over links en verwijzingen waarop zij besluiten te klikken of andere acties die zij in de Internetwinkel ondernemen. Rechtsgrondslag - Wettelijk gerechtvaardigd belang (artikel 6, lid 1, onder f), RODO), bestaande in het vergemakkelijken van het gebruik van elektronisch aangeboden diensten en het verbeteren van de functionaliteit van deze diensten.
11. Met het oog op de vaststelling, het onderzoek en de handhaving van vorderingen kunnen bepaalde persoonsgegevens worden verwerkt die door de Klant zijn verstrekt in het kader van het gebruik van de functionaliteiten van de Online Winkel, zoals: naam, achternaam, gegevens over het gebruik van de diensten, indien de vorderingen voortvloeien uit de wijze waarop de Klant de diensten gebruikt, andere gegevens die nodig zijn om het bestaan van de vordering te bewijzen, met inbegrip van de omvang van de geleden schade. Rechtsgrondslag - rechtmatig belang (artikel 6, lid 1, onder f), van de RODO), bestaande in de vaststelling, het onderzoek en de tenuitvoerlegging van vorderingen en de verdediging tegen vorderingen in procedures voor rechtbanken en andere overheidsinstanties.
12. Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. verwerkt persoonsgegevens, waaronder: naam, achternaam, e-mailadres, alsmede antwoorden op opgestelde vragen in het kader van tevredenheidsonderzoeken en formulieren die voor tevredenheidsonderzoeken worden gebruikt. Deelneming aan dergelijke acties geschiedt op vrijwillige basis. Indien de Cliënt er niet mee instemt om daaraan deel te nemen, kan hij Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. daarvan te allen tijde in kennis stellen op het adres overeenkomstig§6, in welk geval Gilbertson & Page EuropeSp. z o.o. de desbetreffende gegevens zal blokkeren. Rechtsgrondslag - Wettelijk gerechtvaardigd belang (artikel 6, lid 1, onder f), RODO) om de functionaliteit van de elektronisch aangeboden diensten te verbeteren en om de tevredenheid over onze diensten te beoordelen.
13. Het verstrekken van persoonsgegevens aan Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. 13. Het verstrekken van persoonsgegevens aan Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. gebeurt op vrijwillige basis in verband met het sluiten van verkoopovereenkomsten of het verlenen van diensten via de website van de Shop, met dien verstande dat het niet verstrekken van de in de formulieren vermelde gegevens tijdens het registratieproces de registratie en het opzetten van een klantenrekening verhindert, en in het geval van het plaatsen van een bestelling zonder de registratie van een klantenrekening, de indiening en uitvoering van de bestelling van de Klant verhindert.
§ 2 Aan wie worden de gegevens verstrekt of toevertrouwd en hoe lang worden zij bewaard?
1. De persoonsgegevens van de Klant worden doorgegeven aan dienstverleners die door Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. worden gebruikt voor de exploitatie van de Online Shop. De dienstverleners aan wie de persoonsgegevens worden doorgegeven, zijn, afhankelijk van de contractuele regelingen en omstandigheden, ofwel onderworpen aan de instructies van Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. met betrekking tot het doel van en de middelen voor de verwerking van de gegevens (verwerkers), ofwel bepalen zij zelf het doel van en de middelen voor de verwerking van de gegevens (voor de verwerking verantwoordelijken).
a) Processors. Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. maakt gebruik van leveranciers die uitsluitend in opdracht van Gilbertson & Page EuropeSp. z o.o. persoonsgegevens verwerken. Daartoe behoren onder meer leveranciers van hostingdiensten, boekhoudkundige diensten, marketingsystemen, systemen voor de analyse van het verkeer naar de Online Shop, systemen voor de analyse van de doeltreffendheid van marketingcampagnes;
b) Beheerders. Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. maakt gebruik van dienstverleners die niet uitsluitend op instructie handelen en zelf het doel en het gebruik van de persoonsgegevens van cliënten bepalen. Zij bieden elektronische betalingen en bankdiensten aan.
2. Locatie. De dienstverleners zijn gevestigd in Polen en in andere landen van de Europese Economische Ruimte (EER).
3. De persoonlijke gegevens van klanten worden opgeslagen:
a) Indien de grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens de toestemming is, zullen de persoonsgegevens van de Cliënt door Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. worden verwerkt zolang de toestemming niet is herroepen, en na de herroeping van de toestemming voor een periode die overeenstemt met de verjaringstermijn van de vorderingen die Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. tegen haar kan instellen. Tenzij een bijzondere bepaling anders bepaalt, bedraagt de verjaringstermijn zes jaar, en voor vorderingen tot periodieke uitkeringen en vorderingen in verband met de bedrijfsuitoefening - drie jaar.
b) Wanneer de grondslag voor de gegevensverwerking de uitvoering van een overeenkomst is, dan worden de persoonsgegevens van de cliënt door Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. verwerkt zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, en daarna voor een periode die overeenstemt met de verjaringstermijn van de vorderingen. Tenzij in een specifieke bepaling anders is bepaald, bedraagt de verjaringstermijn zes jaar, en voor vorderingen wegens periodieke prestatie en vorderingen in verband met de uitoefening van een beroepsactiviteit - drie jaar.
4. In geval van aankoop in de Internet Shop kunnen persoonsgegevens worden doorgegeven aan een koeriersbedrijf met het oog op de levering van bestelde goederen.
5. 5. Indien de klant kiest voor betaling via het PayU-systeem, worden zijn persoonsgegevens, voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de betaling, overgedragen aan PayU S.A., gevestigd te Poznan (60-166), aan de Grunwaldzka Straat 182, ingeschreven in het register van ondernemers dat wordt bijgehouden door de Districtsrechtbank Poznan - Nowe Miasto en Wilda in Poznan, VIII Economische Afdeling van het Nationale Register van Rechtbanken onder het nummer KRS 0000274399.
6. Navigatiegegevens kunnen worden gebruikt om de klanten een betere dienstverlening te bieden, statistische gegevens te analyseren en de Internetwinkel aan te passen aan de voorkeuren van de klanten, alsmede voor het beheer van de Internetwinkel.
7. Indien de Klant zich abonneert op een nieuwsbrief (Newsletter) zal Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. naar zijn of haar e-mailadres elektronische berichten sturen met commerciële informatie over promoties en nieuwe producten die in de Online Shop beschikbaar zijn.
8. In geval van een verzoek zal Gilbertson & Page EuropeSp. z o.o. de persoonsgegevens ter beschikking stellen van bevoegde overheidsinstanties, met name organisatorische eenheden van het openbaar ministerie, de politie, de voorzitter van het bureau voor de bescherming van persoonsgegevens, de voorzitter van het bureau voor concurrentie en consumentenbescherming of de voorzitter van het bureau voor elektronische communicatie.
9. 9.Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. stelt op de website van de Shop de "Like" plug-in van het sociale netwerk facebook.com ter beschikking (beheerder Facebook Ireland met maatschappelijke zetel in Ierland), hierna genoemd: Facebook. Via de "Like"-plug-in verzamelt Facebook informatie over het apparaat van de klant, d.w.z. besturingssysteem, hardware- en softwareversies, batterijverbruik, signaalsterkte, beschikbaar geheugen, browsertype, namen en typen van toepassingen en bestanden en geïnstalleerde plug-ins. Daarnaast verzamelt Facebook informatie over acties en gedragingen die verband houden met apparaten, zoals of een venster geopend is op de voorgrond of op de achtergrond, of informatie over muisbewegingen die helpt om mensen van bots te onderscheiden, unieke identificatoren, apparaatidentificatoren en andere identificatoren, zoals de naam van een spel, toepassing of account waarmee u verbonden bent. Wij verzamelen unieke identifiers, apparaat-identifiers en andere identifiers zoals die van games, applicaties of accounts die u gebruikt, familie-apparaat-identifiers (of andere identifiers die uniek zijn voor Facebook-producten die aan hetzelfde apparaat of dezelfde account zijn gekoppeld). Facebook verzamelt informatie, te weten: signalen van het apparaat, waaronder Bluetooth-signalen en informatie over Wi-Fi-toegangspunten, bakens en zenders van cellulaire netwerken in de omgeving, gegevens uit apparaatinstellingen, waaronder informatie die, met toestemming van de Klant, wordt verkregen via de door de Klant ingeschakelde apparaatinstellingen, zoals toegang tot de GPS-locatie, camera of foto's van de Klant. Met betrekking tot netwerken en verbindingen verzamelt Facebook informatie zoals de naam van de mobiele netwerkexploitant of internetprovider die door de Klant wordt gebruikt, de taal, de tijdzone, het mobiele telefoonnummer, het IP-adres, de verbindingssnelheid en in sommige gevallen informatie over andere apparaten in de buurt of op het netwerk van de Klant.
Indien de Klant tijdens het surfen op de Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. Website een browser gebruikt waarin hij of zij is ingelogd op zijn of haar Facebook-gebruikersaccount, stuurt de "Like"-plug-in Facebook informatie over het bezoek aan de Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. Website. De door Facebook verkregen gegevens omvatten uw Facebook-gebruikers-ID (die alleen bij Facebook bekend is), de bezochte website, de datum en het tijdstip en de hierboven genoemde gegevens. Het doel van het verzamelen van gegevens door Facebook is om de verkregen informatie te gebruiken om de op Facebook gepresenteerde inhoud te personaliseren en om de door Facebook aangeboden diensten te verbeteren. Indien de Cliënt bovendien gebruik maakt van de "Like"-functie die op de Website van Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. ter beschikking wordt gesteld, zal deze actie door Facebook worden geregistreerd als inhoud die de Cliënt verkiest.
Indien de Klant tijdens het surfen op de Website van Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. een browser gebruikt waarin hij niet bij zijn Facebook-account is ingelogd of geen Facebook-account heeft, zendt de "Like"-plug-in Facebook informatie over de bezochte pagina, de datum en het tijdstip van het bezoek en de hierboven genoemde gegevens. Het doel van het verzamelen van gegevens door Facebook is om de door Facebook aangeboden diensten te verbeteren.
§ 3 Mechanisme van cookies, IP-adres
1. De Internet Shop maakt gebruik van kleine bestanden, cookies genaamd. Zij worden door Gilbertson & Page EuropeSp. z o.o. opgeslagen op het eindapparaat van de persoon die de Web Shop bezoekt, indien de Internetbrowser dit toestaat. Een cookie bevat gewoonlijk de naam van het domein waarvan het afkomstig is, de "vervaltijd" en een individueel willekeurig nummer dat het bestand identificeert. De door middel van dit soort bestanden verzamelde informatie helpt om de door Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. aangeboden producten aan te passen aan de individuele voorkeuren en reële behoeften van de bezoekers van de Online Shop. Ze maken het ook mogelijk om algemene statistieken op te stellen over het bezoek aan de aangeboden producten in de Online Shop.
2. Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. gebruikt twee soorten cookies:
a) Sessiecookies: wanneer de sessie van een bepaalde browser wordt beëindigd of de computer wordt uitgeschakeld, wordt de opgeslagen informatie uit het geheugen van het apparaat gewist. Het mechanisme van sessiecookies maakt het niet mogelijk persoonsgegevens of vertrouwelijke informatie te verzamelen van de computers van de Cliënten.
b) Persistente cookies: worden opgeslagen in het geheugen van de eindapparatuur van de Klant en blijven daar totdat zij worden verwijderd of verlopen. Het mechanisme van permanente cookies maakt het niet mogelijk persoonlijke gegevens of vertrouwelijke informatie van de computer van de Cliënt te verzamelen.
3. Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. gebruikt haar eigen cookies om:
a) a) het authentiseren van de Klant in de Internetwinkel en het verzekeren van een Klantensessie in de Internetwinkel (na inloggen), waardoor de Klant zijn login en wachtwoord niet op elke subpagina van de Internetwinkel opnieuw hoeft in te voeren;
b) analyses en onderzoek, evenals publieksaudits, en in het bijzonder voor het opstellen van anonieme statistieken die helpen te begrijpen hoe de Klanten de internetsite van de Winkel gebruiken, waardoor de structuur en de inhoud ervan kunnen worden verbeterd.
4. Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. gebruikt externe cookies om:
a) het presenteren van adviezen op de websites van de Shop die zijn gedownload van een externe website ceneo.pl (beheerder van externe cookies: Ceneo.pl sp. z o.o. gevestigd in Poznań);
5. Het cookie-mechanisme is veilig voor de computers van de Klanten van de Winkel. In het bijzonder is het niet mogelijk dat virussen of andere ongewenste software of malware via deze methode op de computers van Klanten terechtkomen. Niettemin hebben Klanten de mogelijkheid om de toegang van cookies tot hun computers in hun browsers te beperken of uit te schakelen. Indien van deze optie gebruik wordt gemaakt, is het gebruik van de Internetwinkel mogelijk, behalve voor functies die door hun aard cookies vereisen.
6. Hieronder wordt uitgelegd hoe u de instellingen van populaire webbrowsers met betrekking tot het gebruik van cookies kunt wijzigen:
a) Internet Explorer browser;
b) de Microsoft EDGE browser;
c) de browser Mozilla Firefox;
d) de Chrome browser;
e) de Safari-browser;
f) de Opera browser.
7. Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. kan IP-adressen van klanten verzamelen. Een IP-adres is een nummer dat door de Internet Service Provider is toegewezen aan de computer van de persoon die de Internetwinkel bezoekt. Het IP-nummer maakt toegang tot het internet mogelijk. In de meeste gevallen wordt het dynamisch aan de computer toegewezen, d.w.z. dat het bij elke verbinding met het Internet verandert. Het IP-adres wordt door Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. gebruikt voor de diagnose van technische problemen met de server, voor de opmaak van statistische analyses (bv. om te bepalen uit welke regio's wij het hoogste aantal bezoeken registreren), als informatie die nuttig is voor het beheer en de verbetering van de Internet Shop, alsook voor veiligheidsdoeleinden en de eventuele identificatie van server-overloading, ongewenste automatische programma's voor het surfen op de inhoud van de Internet Shop.
8. De Internetwinkel bevat links en verwijzingen naar andere websites. Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. is niet verantwoordelijk voor de daar geldende regels inzake privacybescherming.
§ 4 Rechten van de betrokkenen
1. Recht om toestemming in te trekken - rechtsgrondslag: artikel 7, lid 3, van de gegevensbeschermingsrichtlijn.
a) De klant heeft het recht om elke toestemming die hij/zij aan Gilbertson & Page Europe Ltd. heeft gegeven, in te trekken.
b) De intrekking van de toestemming is van kracht vanaf het moment van intrekking van de toestemming.
c) Het intrekken van de toestemming heeft geen gevolgen voor de verwerking die Gilbertson & Page EuropeSp. z o.o. heeft uitgevoerd in overeenstemming met de wet voorafgaand aan de intrekking.
d) Het intrekken van de toestemming heeft geen negatieve gevolgen voor de Cliënt, maar kan het verdere gebruik verhinderen van diensten of functionaliteiten die Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o., overeenkomstig de wet, alleen met toestemming mag verlenen.
2. Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens - rechtsgrondslag: artikel 21 RODO.
a) De cliënt heeft het recht om te allen tijde - om redenen die verband houden met zijn bijzondere situatie - bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, met inbegrip van profilering, indien Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. zijn gegevens verwerkt op grond van een gerechtvaardigd belang, bijvoorbeeld de marketing van Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. producten en diensten, het opstellen van statistieken over het gebruik van individuele functionaliteiten van de onlineshop en het vergemakkelijken van het gebruik van de onlineshop, alsmede tevredenheidsenquêtes.
b) Wanneer de Klant zich in de vorm van een e-mailbericht afmeldt voor het ontvangen van marketingberichten over producten of diensten, betekent dit dat de Klant bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, met inbegrip van profilering voor deze doeleinden.
c) Indien het bezwaar van de Cliënt gegrond blijkt en Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. geen andere rechtsgrondslag heeft voor de verwerking van persoonsgegevens, zullen de persoonsgegevens van de Cliënt worden gewist tegen de verwerking waartegen de Cliënt bezwaar heeft gemaakt.
3. Het recht om gegevens te laten wissen ("recht om te worden vergeten") - rechtsgrondslag: artikel 17 RODO.
a) De klant heeft het recht te vragen dat alle of sommige persoonsgegevens worden gewist.
b) De klant heeft het recht om te vragen dat zijn persoonsgegevens worden gewist indien:
a. de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of waarvoor zij werden verwerkt;
b. specifieke toestemming heeft ingetrokken, voor zover de persoonsgegevens werden verwerkt op basis van zijn/haar toestemming;
c. bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van zijn/haar gegevens voor marketingdoeleinden;
d. de persoonsgegevens op onwettige wijze worden verwerkt;
e. de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het recht van de Unie of het recht van een lidstaat waaraan Gilbertson & Page Europe Ltd. is onderworpen;
f. de persoonsgegevens zijn verzameld in verband met het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij.
c) Ondanks een verzoek om wissing van persoonsgegevens, in verband met de indiening van een bezwaarschrift of intrekking van de toestemming, zal Gilbertson & Page EuropeSp. z o.o. mag bepaalde persoonsgegevens bewaren voor zover de verwerking noodzakelijk is voor de vaststelling, handhaving of verdediging van vorderingen, alsmede om te voldoen aan een wettelijke verplichting die verwerking vereist op grond van het recht van de Unie of het recht van een lidstaat waaraan Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. onderworpen is. Dit geldt in het bijzonder voor de volgende persoonsgegevens: voornaam, achternaam, e-mailadres, die worden opgeslagen met het oog op de behandeling van klachten en schadeclaims in verband met het gebruik van de diensten van Gilbertson & Page EuropeSp. z o.o., of ook huisadres/correspondentieadres, ordernummer, die worden opgeslagen met het oog op de behandeling van klachten en schadeclaims in verband met gesloten verkoopovereenkomsten of dienstverlening.
4. Het recht om gegevensverwerking te beperken - rechtsgrondslag: artikel 18 RODO.
a) De Klant heeft het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. De indiening van een verzoek verhindert, zolang het niet in behandeling is genomen, het gebruik van bepaalde functionaliteiten of diensten, waarvan het gebruik de verwerking van gegevens waarop het verzoek betrekking heeft, met zich meebrengt. Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. zal ook geen mededelingen sturen, met inbegrip van marketingcommunicatie.
b) De Klant heeft het recht te verzoeken om beperking van het gebruik van persoonsgegevens in de volgende gevallen:
a. wanneer hij de juistheid van zijn persoonsgegevens in twijfel trekt - in dat geval beperkt Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. het gebruik ervan voor de tijd die nodig is om de juistheid van de gegevens na te gaan, doch niet langer dan 7 dagen;
b. wanneer de verwerking van de gegevens onwettig is, en in plaats van de gegevens te wissen, verzoekt de Klant om beperking van het gebruik ervan;
c. wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of gebruikt, maar door de Klant nodig zijn om vorderingen in te stellen, te doen gelden of te verdedigen;
d. wanneer hij/zij bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van zijn/haar gegevens - dan vindt de beperking plaats gedurende de tijd die nodig is om te beoordelen of, gelet op de bijzondere situatie, de bescherming van de belangen, rechten en vrijheden van de Cliënt zwaarder weegt dan de belangen die de Beheerder bij de verwerking van de persoonsgegevens van de Cliënt nastreeft.
5. Het recht op toegang tot gegevens - rechtsgrondslag: artikel 15 RODO.
a) De Klant heeft het recht van de verantwoordelijke voor de verwerking een bevestiging te krijgen of deze persoonsgegevens verwerkt en, indien dit het geval is, heeft de Klant het recht:
a. toegang te krijgen tot zijn/haar persoonlijke gegevens;
b. informatie te verkrijgen over de doeleinden van de verwerking, de categorieën van verwerkte persoonsgegevens, de ontvangers of categorieën van ontvangers van deze gegevens, de geplande periode gedurende welke de gegevens van de Klant zullen worden opgeslagen of de criteria voor de vaststelling van deze periode (wanneer het niet mogelijk is de geplande periode van gegevensverwerking vast te stellen), overde rechten van de Klant op grond van de RODO en het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, de bron van de gegevens, geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, en de garanties die worden toegepast in verband met de doorgifte van dergelijke gegevens buiten de Europese Unie;
c. een kopie van uw persoonsgegevens te verkrijgen.
6. Het recht op correctie van gegevens - rechtsgrondslag: artikel 16 van de RODO.
a) De Klant heeft het recht om de Beheerder te verzoeken om onmiddellijke rectificatie van hem/haar betreffende onjuiste persoonlijke gegevens. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, heeft de betrokkene Klant het recht om te verzoeken om aanvulling van onvolledige persoonsgegevens, onder meer door het verstrekken van een aanvullende verklaring, door het verzoek te richten aan het e-mailadres in overeenstemming met§6 van het privacybeleid.
7. Recht op gegevensoverdraagbaarheid - rechtsgrondslag: artikel 20 van de RODO.
a) De Klant heeft het recht om zijn/haar persoonsgegevens die hij/zij aan de verantwoordelijke voor de verwerking heeft verstrekt, te ontvangen en vervolgens naar een andere verantwoordelijke voor de verwerking van zijn/haar keuze te sturen. De Klant heeft ook het recht te verzoeken dat de persoonsgegevens door de Administrateur rechtstreeks aan deze verantwoordelijke voor de verwerking worden toegezonden, voor zover dit technisch mogelijk is. In dat geval stuurt de Beheerder de persoonsgegevens van de Klant in de vorm van een bestand in csv-formaat, een algemeen gebruikt, machineleesbaar formaat dat het mogelijk maakt de ontvangen gegevens naar een andere beheerder van persoonsgegevens door te sturen.
8. Indien de Cliënt zijn of haar rechten op grond van de hierboven vermelde rechten doet gelden, zal Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. onmiddellijk, maar uiterlijk binnen een maand na ontvangst van het verzoek, daaraan gevolg geven dan wel weigeren daaraan gevolg te geven. Indien Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. wegens de complexiteit van het verzoek of het aantal verzoeken evenwel niet in staat is het verzoek binnen een maand in te willigen, zal zij het verzoek binnen een nieuwe termijn van twee maanden inwilligen en de Cliënt binnen een maand na ontvangst van het verzoek in kennis stellen van de voorgenomen verlenging van de termijn en van de redenen daarvoor.
9. De Klant kan bij de Beheerder klachten, vragen en verzoeken indienen met betrekking tot de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens en de uitoefening van zijn/haar rechten.
10. De Cliënt heeft het recht Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. te verzoeken een kopie van de standaardcontractbepalingen te verstrekken door een verzoek in te dienen op de wijze die is aangegeven in§6 van de Privacy Policy.
11. De klant heeft het recht een klacht in te dienen bij de voorzitter van het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens met betrekking tot een inbreuk op zijn rechten inzake gegevensbescherming of andere rechten die hem op grond van de RODO zijn toegekend.
§ 5 Veiligheidsbeheer - wachtwoord
1. Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. voorziet Klanten van een beveiligde en gecodeerde verbinding bij de overdracht van persoonsgegevens en bij het inloggen op de Klantenaccount op de Website. Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. maakt gebruik van een SSL-certificaat dat is afgegeven door een van 's werelds toonaangevende bedrijven op het gebied van beveiliging en encryptie van gegevens die via het internet worden verzonden.
2. Indien een Klant met een account in de Online Shop op enigerlei wijze zijn toegangswachtwoord is kwijtgeraakt, zal de Online Shop de mogelijkheid bieden een nieuw wachtwoord te genereren. Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. verstuurt geen wachtwoordherinneringen. Het wachtwoord wordt in gecodeerde vorm opgeslagen, op een wijze die het onmogelijk maakt het te lezen. Om een nieuw wachtwoord te genereren, moet het e-mailadres worden ingevuld op het formulier dat beschikbaar is onder de link "U bent uw wachtwoord vergeten", die u vindt wanneer u inlogt op de Online Shop account. De Klant ontvangt een e-mailbericht op het e-mailadres dat is opgegeven bij de registratie of is opgeslagen bij de laatste wijziging van het accountprofiel, met daarin een doorverwijzing naar een speciaal formulier dat beschikbaar wordt gesteld op de Website van de Winkel, waar de Klant de mogelijkheid heeft om een nieuw wachtwoord in te stellen.
3. Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o. stuurt nooit enige correspondentie, ook niet elektronisch, waarin wordt gevraagd om inloggegevens, in het bijzonder het wachtwoord om toegang te krijgen tot de account van de Cliënt.
§ 6 Wijzigingen in het privacybeleid
1. De Privacy Policy is onderhevig aan wijzigingen, waarvan Gilbertson & Page EuropeSp. z o.o. de Klanten 7 dagen op voorhand zal informeren.
2. Vragen in verband met het privacybeleid moeten worden gericht aan: info@gilpa.eu
3. Datum laatst gewijzigd: 02.05.2021 r.
Nederlands