Terugbetalingsbeleid

Terugkeren:

Stuur de goederen terug naar:

Gilbertson & Page Europe Ltd. (VGL Group Warehouse)
21 Kontenerowa Straat
80-601 Gdańsk

De Klant die een Consument is die de Koopovereenkomst heeft gesloten, kan deze binnen 14 dagen zonder opgave van redenen herroepen.

De termijn voor herroeping van het Verkoopcontract vangt aan op het moment dat de Klant de Goederen in bezit neemt

De Klant kan zich terugtrekken uit de Verkoopovereenkomst door een verklaring van terugtrekking in te dienen bij de Verkoper. De verklaring kan worden ingediend in de vorm van een e-mail aan het adres info@gilpa.eu. Toezending van de verklaring vóór het verstrijken van de termijn is voldoende om de termijn te halen.

In geval van terugtrekking uit de verkoopovereenkomst, wordt deze geacht niet te zijn gesloten.

De Verkoper is verplicht om onverwijld, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de datum van ontvangst van de verklaring van de Klant dat hij de Verkoopovereenkomst herroept, alle door hem verrichte betalingen, met inbegrip van de kosten van levering van Goederen aan de Klant, aan hem terug te betalen. De Verkoper kan de terugbetaling van de van de Klant ontvangen betalingen inhouden totdat hij de Goederen heeft teruggekregen of totdat de Klant het bewijs levert dat hij de Goederen heeft teruggezonden, naargelang welk feit zich het eerst voordoet.

Indien de Klant die gebruik maakt van het herroepingsrecht een andere wijze van levering van de Goederen kiest dan de door de Verkoper aangeboden goedkoopste gebruikelijke wijze van levering, is de Verkoper niet verplicht de Klant de door hem gemaakte extra kosten te vergoeden.

De Klant is verplicht de Goederen onverwijld, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de datum van de herroeping van de Koopovereenkomst, aan de Verkoper terug te zenden. Om de termijn te respecteren volstaat het de Goederen terug te zenden naar het adres van de Verkoper voor het verstrijken van die termijn.

In geval van herroeping draagt de Klant enkel de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de Goederen.

Nederlands