Algemene voorwaarden

VOORWAARDEN VAN DE INTERNETWINKELPU
1. Dit reglement legt de algemene voorwaarden, regels en wijze van verkoop vast die Gilbertson & Page Europe Sp. z o.o., met zetel te Gdynia, door middel van de online-shop gilpa uitvoert.es (hierna de"Online Shop" genoemd) en legt de voorwaarden vast voor het verrichten van kosteloze elektronische diensten door Gilbertson & Page EuropeSp. z o.o., met zetel te Gdynia.
§ 1 Definities
1. Werkdagen - zijn de dagen van de week van maandag tot vrijdag, met uitzondering van de feestdagen.
2. Levering - betekent de feitelijke handeling van het leveren van de in de bestelling gespecificeerde Goederen aan de Klant door de Verkoper via de Leverancier.
3. 3.Leverancier - betekent het koeriersbedrijf waarmee de Verkoper samenwerkt voor de levering van de Goederen.
4. Wachtwoord - betekent een reeks letters, digitale of andere tekens die door de Klant worden gekozen tijdens de Registratieprocedure bij de Online Winkel en die worden gebruikt om de toegang tot het Account van de Klant bij de Online Winkel te beveiligen.
5. Klant - betekent een entiteit aan wie, in overeenstemming met de Verordeningen en wettelijke bepalingen, elektronische diensten kunnen worden verleend of met wie een Verkoopovereenkomst kan worden gesloten.
6. Consument - een natuurlijke persoon die met de handelaar een rechtshandeling sluit die niet rechtstreeks verband houdt met zijn economische of beroepsactiviteit.
7. Klantenrekening - betekent een individueel paneel voor elke Klant, dat in zijn of haar naam door de Verkoper wordt opgestart, nadat de Klant de Registratie heeft verricht en de overeenkomst voor de levering van de Klantrekeningdienst heeft gesloten.
8. Ondernemer - wordt verstaan een natuurlijke persoon, een rechtspersoon of een organisatorische eenheid die geen rechtspersoon is, waaraan de wet rechtsbevoegdheid toekent, die voor eigen rekening een handels- of beroepsactiviteit uitoefent en een rechtshandeling verricht die rechtstreeks verband houdt met de handels- of beroepsactiviteit.
9. Ondernemer met de rechten van een consument - een natuurlijke persoon die een verkoopovereenkomst sluit die rechtstreeks verband houdt met zijn/haar bedrijfsactiviteit, wanneer uit de inhoud van de verkoopovereenkomst blijkt dat deze voor deze ondernemer geen professioneel karakter heeft, met name voortvloeiend uit het voorwerp van zijn/haar bedrijfsactiviteit, beschikbaar gesteld op basis van de bepalingen van het centraal register en de informatie over de bedrijfsactiviteit.
10. Reglement - betekent dit reglement.
11. Registratie - betekent een feitelijke handeling die wordt verricht op de in de Verordeningen bepaalde wijze, en die vereist is voor de Klant om alle functionaliteiten van de Internetwinkel te kunnen gebruiken.
12. Verkoper - betekent TRICOLOR Sp. z o.o. met zetel in Gdynia (81-575), ul. Kaczeńcowa 14, NIP: 9581013781, REGON: 191338618, ingeschreven in het Ondernemersregister dat wordt bijgehouden door de Districtsrechtbank Gdańsk-Północ in Gdańsk, 8e afdeling handel van het Nationaal Register van Rechtbanken, onder nummer KRS 0000155573, met een aandelenkapitaal van 100 000 PLN; e-mail: info@tricolor.pl, die ook de eigenaar is van de Internet Winkel.
BDO nummer - 000318061.
13. OnlineWinkel Website - betekent de website waaronder de Verkoper de Online Winkel exploiteert, opererend in het domein www.tricolor.pl.
14. Goederen - betekent het product dat door de Verkoper via de Website van de Winkel wordt aangeboden en dat het voorwerp kan zijn van een Verkoopovereenkomst.
15. 15.Duurzame drager: materiaal of hulpmiddel dat de Klant of de Verkoper in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op een wijze die toekomstige toegang tot informatie mogelijk maakt gedurende een periode die is afgestemd op het doel van deze informatie en die de reproductie van opgeslagen informatie in een ongewijzigde vorm mogelijk maakt.
16. Verkoopovereenkomst - betekent een verkoopovereenkomst op afstand, onder de in de Algemene Voorwaarden uiteengezette voorwaarden, tussen de Klant en de Verkoper.
§ 2 Algemene bepalingen en gebruik van de onlineshop
1. 1. Alle rechten op de On-line shop, met inbegrip van de intellectuele eigendomsrechten op zijn naam, domeinnaam, de website van de On-line shop, alsook op patronen, formulieren, logotypes die op de website van de On-line shop zijn geplaatst (met uitzondering van logotypes en(met uitzondering van de logo's en foto's die op de Website van de Winkel worden voorgesteld met het oog op de voorstelling van de goederen, waarvan de auteursrechten in handen zijn van derden) behoren toe aan de Verkoper, en hun gebruik kan enkel worden uitgevoerd op de wijze bepaald en in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden en met de schriftelijke toestemming van de Verkoper.
2. De Verkoper zal alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat het gebruik van de Online Winkel mogelijk is voor internetgebruikers met behulp van alle populaire webbrowsers, besturingssystemen, soorten apparaten en soorten internetverbindingen. De minimale technische vereisten voor het gebruik van de Website van de Winkel zijn een webbrowser met ten minste Internet Explorer 11 of Chrome 66 of FireFox 60 of Opera 53 of Safari 5 of later, met Javascript ingeschakeld, die cookies accepteert en een internetverbinding met een bandbreedte van ten minste 256 kbit/s. De Shop-website is geoptimaliseerd voor een minimale schermresolutie van 1024x768 pixels.
3. De Verkoper maakt gebruik van een mechanisme van "cookies"-bestanden, die door de server van de Verkoper worden opgeslagen op de harde schijf van het eindapparaat van de Klant terwijl de Klanten gebruik maken van de Website van de Winkel. Het gebruik van cookies is gericht op een goede werking van de Website van de winkel op de eindapparatuur van de klant. Dit mechanisme brengt geen schade toe aan de eindapparatuur van de Klant en veroorzaakt geen wijzigingen in de configuratie van de eindapparatuur van de Klant of in de software die op deze apparatuur is geïnstalleerd. Elke Klant kan het "cookies"-mechanisme in de webbrowser van zijn eindtoestel uitschakelen. De Verkoper wijst er echter op dat het uitschakelen van cookies moeilijkheden kan veroorzaken of het gebruik van de Website van de Winkel onmogelijk kan maken.
4. Om een bestelling te kunnen plaatsen bij de Online Winkel via de Website van de Winkel en om gebruik te kunnen maken van de diensten die langs elektronische weg worden aangeboden via de Website van de Winkel, is het noodzakelijk dat de Klant beschikt over een actieve e-mailaccount.
5. Het is de Klant verboden om onwettige inhoud te verschaffen en gebruik te maken van de Online Winkel, de Website van de Winkel of gratis diensten van de Verkoper, op een wijze die in strijd is met de wet, de goede zeden of die de persoonlijke belangen van derden schendt.
6. De Verkoper verklaart dat het openbare karakter van het Internet en het gebruik van elektronisch geleverde diensten gepaard kunnen gaan met het risico van het verkrijgen en wijzigen van klantengegevens door onbevoegden, zodat klanten passende technische maatregelen dienen te nemen om de bovengenoemde risico's tot een minimum te beperken. Zij moeten met name antivirus- en identiteitsbeschermingssoftware voor internetgebruik gebruiken. De Verkoper zal de Klant nooit vragen hem een wachtwoord in welke vorm dan ook te verstrekken.
7. Het is niet toegestaan om de middelen en functies van de Online Winkel te gebruiken voor het uitvoeren van activiteiten door de Klant die de belangen van de Verkoper zouden schaden, d.w.z. reclameactiviteiten voor een andere ondernemer of product; activiteiten waarbij inhoud wordt geplaatst die geen verband houdt met de activiteiten van de Verkoper; activiteiten waarbij valse of misleidende inhoud wordt geplaatst.
§ 3 Registratie
1. Om een klantenrekening aan te maken, is de Klant verplicht tot een gratis Registratie.
2. Registratie is niet nodig om een bestelling te plaatsen in de Online Winkel.
3. Om zich te registreren, dient de Klant het registratieformulier in te vullen dat door de Verkoper op de website van de Shop ter beschikking wordt gesteld en het ingevulde registratieformulier elektronisch naar de Verkoper te sturen door de juiste functie in het registratieformulier te selecteren. Tijdens het Registratieproces stelt de Klant een individueel Wachtwoord in.
4. De Klant kan de Registratie ook verrichten via zijn facebook.com-gebruikersaccount. Het aanmaken van een klantenaccount gebeurt via een specifieke doorverwijzing van de Online Winkel naar de website facebook.com, waar de Klant gevraagd wordt zijn gebruikersnaam en wachtwoord voor zijn facebook.com-gebruikersaccount in te voeren. Na autorisatie op de website facebook.com wordt de klant teruggeleid naar de online winkel, waar een klantenaccount wordt aangemaakt, met een link naar de gebruikersaccount op facebook.com. De gebruikersnaam op facebook.com en zijn paswoord worden niet geregistreerd en bewaard door de Verkoper.
5. De Klant heeft ook de mogelijkheid om Registratie te doen via hun google.com gebruikersaccount. Het aanmaken van een klantenaccount gebeurt via een speciale doorverwijzing van de Online Store naar de website google.com, waar de Klant wordt gevraagd de gebruikersnaam en het wachtwoord in te voeren die hij heeft voor zijn gebruikersaccount op google.com. Na autorisatie op google.com wordt de Klant teruggeleid naar de Online Winkel, waar een Klantaccount wordt aangemaakt, met een link naar de gebruikersaccount op google.com. De gebruikersnaam op google.com en het bijbehorende wachtwoord worden niet door de Verkoper geregistreerd en opgeslagen.
6. Bij het invullen van het registratieformulier heeft de Klant de mogelijkheid de Algemene Voorwaarden te lezen en de inhoud ervan te aanvaarden door het desbetreffende veld in het formulier aan te vinken.
7. Tijdens het registratieproces kan de Klant er vrijwillig mee instemmen dat zijn/haar persoonsgegevens voor marketingdoeleinden worden verwerkt door het betreffende vakje in het registratieformulier aan te vinken. In dit geval informeert de Verkoper duidelijk over het doel van het verzamelen van de persoonsgegevens van de Klant, alsook over de gekende of verwachte ontvangers van deze gegevens.
8. De toestemming van de Klant voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor marketingdoeleinden is geen voorwaarde voor het sluiten van de overeenkomst voor de elektronische levering van de dienst van het bijhouden van de rekening van de Klant bij de Verkoper. Toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door indiening van een passende verklaring van de Klant bij de Verkoper. De verklaring kan bijvoorbeeld naar het e-mailadres van de Verkoper worden gezonden.
9. Na indiening van het ingevulde inschrijvingsformulier ontvangt de Klant onmiddellijk, per e-mail naar het in het inschrijvingsformulier opgegeven e-mailadres, een bevestiging van de inschrijving door de Verkoper. Op dat moment komt de overeenkomst inzake elektronische dienstverlening voor het beheer van een klantenrekening tot stand, en heeft de Klant de mogelijkheid om toegang te krijgen tot de klantenrekening en wijzigingen aan te brengen in de tijdens de Registratie verstrekte gegevens.
§ 4 Bestellingen
1. De informatie op de Website van de Winkel vormt geen aanbod van de Verkoper in de zin van het Burgerlijk Wetboek, maar is enkel een uitnodiging aan Klanten om offertes in te dienen voor het sluiten van een Verkoopovereenkomst.
2. De Klant kan bestellingen plaatsen bij de Online Winkel via de Website van de Winkel, 7 dagen per week, 24 uur per dag.
3. De Klant die een bestelling plaatst via de website van de Internetwinkel, rondt de bestelling af door de Goederen te kiezen waarin hij of zij geïnteresseerd is. De Goederen worden aan de bestelling toegevoegd door te kiezen voor de optie "AAN MANDJE" onder de gegeven Goederen die op de Website van de Winkel worden aangeboden. De Klant, na het invullen van de volledige bestelling en het aanduiden in de "CART" van de leveringswijze en de betalingswijze, plaatst de bestelling door het versturen van een bestelbon naar de Verkoper, door het selecteren van de knop "Bestellen en betalen" op de Website van de Winkel. Telkens voor het versturen van de bestelling naar de Verkoper, wordt de Klant geïnformeerd over de totale prijs van de gekozen Goederen en Levering, alsook over alle bijkomende kosten die hij of zij dient te betalen in verband met de Verkoopovereenkomst.
4. Het plaatsen van een bestelling houdt in dat de Klant aan de Verkoper een aanbod doet tot het sluiten van een Verkoopsovereenkomst voor de Goederen die het voorwerp uitmaken van de bestelling.
5. Na het plaatsen van de bestelling stuurt de Verkoper naar het door de Klant opgegeven e-mailadres een bevestiging van de plaatsing van de bestelling.
6. Vervolgens, na bevestiging van de bestelling, stuurt de Verkoper naar het door de Klant opgegeven e-mailadres informatie over de aanvaarding van de bestelling voor verwerking. De informatie over de aanvaarding van een order voor verwerking is een verklaring van de Verkoper over de aanvaarding van het aanbod zoals bedoeld in§, passage 4 hierboven en bij ontvangst ervan door de Klant is de Verkoopovereenkomst gesloten.
7. Na het sluiten van een Verkoopovereenkomst bevestigt de Verkoper zijn algemene voorwaarden aan de Klant door ze op een duurzame drager te versturen naar het e-mailadres van de Klant of schriftelijk naar het adres dat de Klant tijdens de Registratie of het plaatsen van de bestelling heeft opgegeven.
§ 5 Betalingen
1. 1. De prijzen op de website van de Winkel die naast bepaalde Producten worden vermeld, zijn brutoprijzen en omvatten geen informatie over de leveringskosten en alle andere kosten die de Klant zal moeten betalen in het kader van de Verkoopovereenkomst, waarvan de Klant op de hoogte zal worden gebracht tijdens de keuze van de leveringswijze en het plaatsen van de bestelling.
2. De Klant kan de volgende betalingswijzen voor de bestelde Goederen kiezen:
a) overschrijving op de bankrekening van de Verkoper (in dit geval zal de verwerking van de bestelling worden aangevat nadat de Verkoper de Klant een bevestiging van aanvaarding van de bestelling heeft gestuurd en nadat de fondsen op de bankrekening van de Verkoper zijn gecrediteerd);
b) bankoverschrijving via het externe betalingssysteem PayU, beheerd door PayU S.A. met maatschappelijke zetel in Poznań (in dit geval wordt de bestelling verwerkt nadat de Verkoper de Klant een bevestiging van aanvaarding van de bestelling heeft gestuurd en nadat de Verkoper informatie van het systeem PayU heeft ontvangen dat de betaling door de Klant is verricht);
c) betaling onder rembours, betaling aan de leverancier bij levering (in dit geval begint de verwerking van de bestelling nadat de verkoper de klant een bevestiging van aanvaarding van de bestelling heeft gestuurd).
3. De Klant dient de betaling van de bestelling in het bedrag dat voortvloeit uit de gesloten Koopovereenkomst binnen 7 werkdagen te voldoen, indien hij voor de vooruitbetalingsmethode heeft gekozen.
4. 4. Indien de Klant de betaling niet uitvoert binnen de termijn vermeld in§5 par. 3 van de Algemene Voorwaarden, stelt de Verkoper een bijkomende betalingstermijn vast en deelt hij dit mee aan de Klant op een duurzame drager. De informatie over de extra betalingstermijn omvat ook de informatie dat de Verkoper zich bij het ondoeltreffend verstrijken van deze termijn uit de Verkoopovereenkomst zal terugtrekken. In geval van ondoeltreffend verstrijken van de tweede betalingstermijn zendt de Verkoper aan de Klant op een duurzame drager een verklaring van herroeping van de overeenkomst op grond van artikel 491 van het Burgerlijk Wetboek.
§ 6 Levering
1. De Verkoper verricht de Levering op het grondgebied van de Republiek Polen.
2. De Verkoper is verplicht de Goederen die het voorwerp van de Koopovereenkomst uitmaken, zonder gebreken te leveren.
3. De Verkoper zal op de website van de Winkel informatie plaatsen over het aantal werkdagen dat nodig is voor de levering en de verwerking van de bestelling.
4. De op de Website van de Winkel vermelde leverings- en besteltijd wordt gerekend in Werkdagen overeenkomstig§5 (2) van de Voorwaarden.
5. De bestelde Goederen worden door de Leverancier aan de Afnemer geleverd op het in het bestelformulier vermelde adres.
6. Op de dag van verzending van de Goederen aan de Klant, zal informatie ter bevestiging van de verzending door de Verkoper naar het e-mailadres van de Klant worden gestuurd.
7. De Klant is verplicht het geleverde pakje te onderzoeken op het tijdstip en de wijze die voor pakjes van een bepaald type gebruikelijk zijn. Indien het pakket een gebrek of beschadiging vertoont, heeft de Klant het recht om van de medewerker van de Leverancier te eisen dat hij een passend protocol opstelt.
8. De Verkoper voegt, naargelang de wil van de Klant, aan het afgeleverde pakje een ontvangstbewijs of een BTW-factuur met betrekking tot de geleverde Goederen.
Om een BTW-factuur te ontvangen, dient de Klant op het moment van aankoop te verklaren dat hij de Goederen als ondernemer (belastingplichtige) aankoopt. Bovenstaande verklaring wordt afgelegd door het desbetreffende veld in het bestelformulier aan te kruisen, alvorens de bestelling naar de Verkoper te verzenden.
9. 9. In geval van afwezigheid van de Afnemer op het door hem bij het plaatsen van de bestelling opgegeven adres als Afleveradres, zal een medewerker van de Leverancier een adviesbriefje achterlaten of telefonisch contact trachten op te nemen teneinde het tijdstip van de aanwezigheid van de Afnemer te bepalen. Indien de bestelde Goederen door de Leverancier naar de Online Shop worden teruggezonden, zal de Verkoper per e-mail of telefonisch contact opnemen met de Klant, waarbij hij opnieuw met de Klant de datum en de kosten van de Levering zal afspreken.
§ 7 Garantie
1. De Verkoper draagt zorg voor de levering van Goederen die vrij zijn van fysieke en wettelijke gebreken. De Verkoper is aansprakelijk jegens de Klant indien de Goederen een fysisch of wettelijk gebrek vertonen (garantie).
2. Indien de Goederen een gebrek vertonen, kan de Klant:
a) a) een verklaring tot prijsvermindering afleggen of zich uit de Verkoopovereenkomst terugtrekken, tenzij de Verkoper onmiddellijk en zonder onnodige overlast voor de Klant de gebrekkige Goederen vervangt door Goederen zonder gebreken of het gebrek wegneemt.
Deze beperking is niet van toepassing indien de Goederen reeds door de Verkoper zijn vervangen of hersteld, of indien de Verkoper niet heeft voldaan aan de verplichting om de Goederen te vervangen door goederen die vrij zijn van gebreken of gebreken te verwijderen. In plaats van de door de Verkoper voorgestelde verwijdering van gebreken, kan de Klant de vervanging van de Goederen door goederen zonder gebreken eisen of, in plaats van de vervanging van de Goederen, de verwijdering van gebreken eisen, tenzij het in overeenstemming brengen van de Goederen met de overeenkomst op de door de Klant gekozen wijze onmogelijk is of buitensporige kosten vereist in vergelijking met de door de Verkoper voorgestelde methode. Bij de beoordeling van de buitensporige kosten wordt rekening gehouden met de waarde van de Goederen zonder gebreken, de aard en de ernst van het vastgestelde gebrek, alsmede met het ongemak waaraan de Klant zou zijn blootgesteld bij een andere wijze van genoegdoening.
b) om vervanging van de gebrekkige Goederen door Goederen zonder gebreken of verwijdering van gebreken te verzoeken. De Verkoper is verplicht de gebrekkige Goederen te vervangen door Goederen zonder gebreken of het gebrek te verhelpen binnen een redelijke termijn zonder onnodige overlast voor de Klant.
De Verkoper kan weigeren om aan het verzoek van de Klant te voldoen indien het in overeenstemming brengen van de gebrekkige Goederen met de Verkoopovereenkomst op een door de Klant gekozen wijze onmogelijk is of, in vergelijking met andere mogelijke wijzen om ze in overeenstemming te brengen met de Verkoopovereenkomst, buitensporige kosten zou vereisen. De kosten van herstel of vervanging zijn voor rekening van de Verkoper.
3. De Klant die de garantierechten uitoefent, is verplicht de gebrekkige goederen af te leveren op het adres van de Verkoper. In het geval van een Klant die een Consument is en een Ondernemer met rechten van een Consument, zijn de kosten van levering voor rekening van de Verkoper.
4. De Verkoper is aansprakelijk krachtens de garantie indien het fysieke gebrek wordt vastgesteld vóór het verstrijken van twee jaar vanaf de uitgifte van de Goederen aan de Klant. De vordering tot opheffing van het gebrek of tot vervanging van de zaak door een zaak zonder gebreken vervalt na verloop van één jaar, doch deze termijn kan niet eindigen vóór het verstrijken van de in de eerste zin genoemde termijn. Binnen deze termijn kan de Klant zich terugtrekken uit de Verkoopovereenkomst of een verklaring van prijsvermindering afleggen wegens gebreken van de Goederen. Indien de Klant de vervanging van de Goederen door gebrekvrije Goederen of de verwijdering van gebreken eist, begint de termijn voor de herroeping van de Koopovereenkomst of het doen van een verklaring van prijsvermindering bij het onverbindend verstrijken van de termijn voor de vervanging van de Goederen of de verwijdering van gebreken.
5. 5. Eventuele klachten in verband met de Goederen of de uitvoering van de Koopovereenkomst, kan de Klant schriftelijk richten aan het adres van de Verkoper.
6. De Verkoper zal binnen 14 dagen vanaf de datum van het verzoek dat de klacht bevat, reageren op de door de Klant gemelde klacht over de Goederen of klacht met betrekking tot de uitvoering van de Verkoopovereenkomst.
7. De Klant kan bij de Verkoper een klacht indienen met betrekking tot het gebruik van gratis diensten die door de Verkoper langs elektronische weg worden aangeboden. De klacht kan in elektronische vorm worden ingediend en worden gestuurd naar info@tricolor.pl. De Klant dient in de klacht een beschrijving van het probleem op te nemen. De Verkoper neemt de klacht onmiddellijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen, in behandeling en geeft de Klant een antwoord.
8. De Verkoper zal geen gebruik maken van de buitengerechtelijke geschillenregeling bedoeld in de Wet van 23 september 2016, betreffende de buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen.
§ 8 Terugtrekking uit de verkoopovereenkomst
1. Een Klant die een Consument is en een Ondernemer met de rechten van een Consument die een Koopovereenkomst heeft gesloten, kan deze binnen 14 dagen zonder opgave van redenen herroepen.
2. De termijn voor herroeping van de Koopovereenkomst gaat in op het moment van inbezitneming van de Goederen door de Consument, Ondernemer met rechten van de Consument of een door hem aangewezen derde, niet zijnde de vervoerder.
3. Een Consument en een Ondernemer met Consumentenrechten kunnen zich uit een Koopovereenkomst terugtrekken door een verklaring van terugtrekking in te dienen bij de Verkoper. Een dergelijke verklaring kan bijvoorbeeld schriftelijk worden ingediend op het adres van de Verkoper, d.w.z: TRICOLOR Sp. z o.o., ul. Kaczeńcowa 14 (81-575), Gdynia, of per e-mail aan het adres van de verkoper, namelijk: info@tricolor.pl. De verklaring kan worden afgelegd op een formulier, waarvan de Verkoper een model heeft geplaatst op de website van de Winkel op het volgende adres: Terugtrekkingsformulier. Toezending van de aangifte vóór het verstrijken van de geldigheidsduur is voldoende om de termijn in acht te nemen.
4. Een Consument en een Ondernemer met de rechten van een Consument kunnen de Overeenkomst herroepen door een verklaring van herroeping in te dienen bij de Verkoper via het formulier dat beschikbaar is op de website op: Elektronisch herroepingsformulier. Om de termijn in acht te nemen, volstaat het de verklaring vóór het verstrijken ervan toe te zenden. De Verkoper bevestigt onmiddellijk aan de Consument en Ondernemer met consumentenrechten de ontvangst van het via de website ingediende formulier.
5. In geval van terugtrekking uit de verkoopovereenkomst, wordt deze geacht niet te zijn gesloten.
6. Indien de Consument of de Ondernemer met rechten van de Consument een verklaring van herroeping van de Koopovereenkomst heeft afgelegd voordat de Verkoper zijn aanbod heeft aanvaard, is het aanbod niet langer bindend.
7. De Verkoper is verplicht om onverwijld, uiterlijk binnen 14 dagen na de datum van ontvangst van de verklaring van herroeping van de Koopovereenkomst door de Consument of Ondernemer met consumentenrechten, alle door hem gedane betalingen, inclusief de kosten van levering van Goederen aan de Consument of Ondernemer met consumentenrechten, aan hem terug te betalen. De Verkoper kan de terugbetaling van de van de Consument of een Ondernemer met rechten van de Consument ontvangen betalingen achterhouden tot de terugontvangst van de Goederen of de levering door de Consument of een Ondernemer met rechten van de Consument van het bewijs van teruggave van de Goederen, naargelang welk feit zich het eerst voordoet.
8. Indien de Consument of een Ondernemer met Consumentenrechten die gebruik maakt van het herroepingsrecht een andere wijze van levering van de Goederen heeft gekozen dan de door de Verkoper aangeboden goedkoopste gebruikelijke wijze van levering, is de Verkoper niet gehouden aan de Consument of Ondernemer met Consumentenrechten de door hem gemaakte extra kosten te vergoeden.
9. 9. De Consument of Ondernemer met Consumentenrechten is verplicht de Goederen onverwijld, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de datum van herroeping van de Koopovereenkomst, aan de Verkoper te retourneren. Om de termijn na te leven volstaat het de Goederen vóór het verstrijken van deze termijn terug te zenden naar het adres van de Verkoper.
10. In geval van herroeping draagt de Klant die een Consument is of een Ondernemer met de rechten van een Consument, alleen de directe kosten van terugzending.
11. Indien de Goederen wegens hun aard niet op de gebruikelijke wijze per post kunnen worden teruggezonden, zal de Verkoper de Consument en Ondernemer met de rechten van de Consument informeren over de kosten van het terugzenden van het goed op de Website van de Winkel.
12. De consument en de ondernemer met de rechten van de consument zijn aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een gebruik dat verder gaat dan wat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
13. De Verkoper zal de betaling terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel dat de Consument of Ondernemer met de rechten van de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument of Ondernemer met de rechten van de Consument uitdrukkelijk heeft ingestemd met een andere wijze van teruggave, die voor hem geen kosten met zich meebrengt.
14. 14. Het herroepingsrecht van de Koopovereenkomst is niet van toepassing op de Consument en Ondernemer met consumentenrechten met betrekking tot de overeenkomsten waarbij de Goederen een bederfelijk goed is of een korte houdbaarheid heeft.
15. 15. Het herroepingsrecht van de koopovereenkomst geldt niet voor de consument en Ondernemer met rechten van de consument met betrekking tot de overeenkomsten, waarbij het goed het ding is dat geleverd is in een verzegelde verpakking die niet kan worden teruggezonden na het openen van de verpakking om gezondheids- of hygiënische redenen, indien de verpakking geopend is na levering.
§ 9 Gratis diensten
1. De Verkoper biedt de Klanten, langs elektronische weg, gratis diensten aan:
a) Contactformulier;
b) Nieuwsbrief;
c) Aanbevelen aan een vriend;
d) het onderhouden van een klantenrekening;
e) Product onderzoek;
f) Beoordelingen plaatsen.
2. De in§9, lid 1, genoemde diensten worden 7 dagen per week, 24 uur per dag verleend.
3. 3. De Verkoper behoudt zich het recht voor om het type, de vorm, het tijdstip en de wijze van toegang tot geselecteerde opgesomde diensten te kiezen en te wijzigen, waarvan hij de Klanten op de hoogte zal brengen op een manier die geschikt is om de Voorwaarden te wijzigen.
4. 4. De dienst Contactformulier is gebaseerd op het verzenden van een bericht aan de Verkoper via een formulier dat op de Website van de Winkel is geplaatst.
5. Opzegging van de gratis Contact Formulier service is mogelijk op elk moment en bestaat uit het stoppen van het versturen van vragen aan de Verkoper.
6. De Nieuwsbriefdienst is beschikbaar voor elke Klant die zijn e-mailadres invoert via het inschrijvingsformulier dat door de Verkoper op de website van de Winkel ter beschikking wordt gesteld. Na indiening van een ingevuld inschrijvingsformulier ontvangt de Klant onmiddellijk een activeringslink per e-mail op het in het inschrijvingsformulier vermelde e-mailadres, om de inschrijving op de Nieuwsbrief te bevestigen. Zodra de Klant de link activeert, wordt een overeenkomst inzake elektronische dienstverlening via de Nieuwsbrief gesloten.
De Klant kan bovendien tijdens het Registratieproces een vakje aankruisen in het Registratieformulier om zich te abonneren op de Nieuwsbriefdienst.
7. De dienst Nieuwsbrief bestaat erin dat de Verkoper naar een e-mailadres een e-mailbericht stuurt met informatie over nieuwe producten of diensten die door de Verkoper worden aangeboden. De Nieuwsbrief wordt door de Verkoper toegezonden aan alle Klanten die zich erop hebben ingeschreven.
8. Elke Nieuwsbrief die aan de gegeven Klanten wordt gericht, bevat met name: informatie over de afzender, ingevuld in het veld "onderwerp", waarin de inhoud van het bericht wordt gedefinieerd en informatie over de mogelijkheid en de wijze van opzegging van de gratis Nieuwsbrief-dienst.
9. De Klant kan te allen tijde het abonnement op de Nieuwsbrief opzeggen door zich af te melden via een link in elk e-mailbericht dat als onderdeel van de Nieuwsbrief wordt verzonden of door het desbetreffende veld in de Klantenaccount te deactiveren.
10. De gratis dienst "Vrienden verwijzen" bestaat erin de Klanten van de Verkoper in staat te stellen een elektronisch bericht naar een vriend te sturen, betreffende Goederen van hun keuze. Alvorens het bericht te verzenden, bepaalt de Klant de aan te bevelen Goederen en vult vervolgens, met behulp van de functie "Aanbevelen aan een vriend", het formulier in door zijn/haar e-mailadres en het e-mailadres van de vriend(in) aan wie hij/zij de geselecteerde Goederen wenst aan te bevelen, in te vullen. De Klant mag deze dienst niet gebruiken voor een ander doel dan de doorverwijzing van de gekozen Goederen. De Klant ontvangt geen vergoeding of enig ander voordeel voor het gebruik van de dienst.
11. Het opzeggen van de gratis dienst Refer a friend, is op elk moment mogelijk en bestaat uit het niet langer versturen van aanbevelingen van geselecteerde Goederen aan de vrienden van de Klant.
12. Vragen om product service, bestaat uit het sturen van een bericht naar de Verkoper met behulp van een formulier geplaatst op de website van de winkel.
13. Opzegging van de kosteloze Ask for product service is mogelijk op elk moment en bestaat uit het stoppen van het versturen van aanvragen naar de Verkoper.
14. 14. De Klant Account dienst is beschikbaar na registratie volgens de regels beschreven in de Algemene Voorwaarden en bestaat uit het verstrekken aan de Klant van een speciaal paneel op de website van de Winkel, waarmee de Klant de gegevens kan wijzigen die tijdens de Registratie zijn verstrekt, alsmede de status van bestellingen en de geschiedenis van reeds geplaatste bestellingen kan volgen.
15. Een Klant die een Registratie heeft verricht, kan aan de Verkoper een verzoek tot verwijdering van een Klantenrekening melden, en in het geval van een verzoek tot verwijdering van een Klantenrekening door de Verkoper, kan deze binnen 14 dagen na het verzoek worden verwijderd.
16. Het plaatsen van een opiniedienst heeft tot doel de Verkoper, de Klanten die over een Klantenrekening beschikken de mogelijkheid te bieden om op de Website van de Winkel individuele en subjectieve uitspraken van de Klant te publiceren die in het bijzonder betrekking hebben op de Goederen.
17. Het opzeggen van de dienst van het plaatsen van adviezen is op elk moment mogelijk en bestaat uit het stopzetten van het plaatsen van inhoud door de Klant op de Website van de Winkel.
18. De Verkoper heeft het recht om de toegang tot een Klantenrekening en gratis diensten te blokkeren, indien de Klant in het nadeel van de Verkoper handelt, d.w.z. 18. De Verkoper heeft het recht de toegang tot de Account en de gratis diensten van de Klant te blokkeren indien de Klant handelt ten nadele van de Verkoper, d.w.z. reclameactiviteiten voert voor een andere ondernemer of product; activiteiten bestaande in het plaatsen van inhoud die geen verband houdt met de activiteiten van de Verkoper; activiteiten bestaande in het plaatsen van valse of misleidende inhoud, alsook in het geval van handelen door de Klant ten nadele van andere Klanten, schending door de Klant van de wet of bepalingen van de Algemene Voorwaarden, en ook wanneer het blokkeren van de toegang tot de Account en de gratis diensten van de Klant gerechtvaardigd is om veiligheidsredenen - in het bijzonder het doorbreken van de beveiliging van de Website van de Winkel door de Klant of andere hacking activiteiten. Het blokkeren van de toegang tot een klant account en gratis diensten om de bovengenoemde redenen duurt voor de periode die nodig is om het probleem op te lossen dat de basis vormt voor het blokkeren van de toegang tot een klant account en gratis diensten. De Verkoper zal de Klant op de hoogte brengen van de blokkering van de toegang tot de Account en de gratis diensten van de Klant via e-mail op het adres dat door de Klant in het registratieformulier werd opgegeven.
§ 10 Aansprakelijkheid van de Klant met betrekking tot de door de Klant geplaatste inhoud
1. Door de inhoud te plaatsen en beschikbaar te stellen, verspreidt de Klant de inhoud vrijwillig. De geplaatste inhoud geeft niet de mening van de Verkoper weer en mag niet met zijn bedrijf worden vereenzelvigd. De Verkoper is geen aanbieder van inhoud, maar slechts een entiteit die voor dit doel adequate datacommunicatiemiddelen ter beschikking stelt.
2. De Klant verklaart dat:
a) gerechtigd is gebruik te maken van de economische rechten, industriële eigendomsrechten en/of naburige rechten van de auteur op - respectievelijk - werken, objecten van industriële eigendomsrechten (bijv. handelsmerken) en/of objecten van naburige rechten, die de inhoud omvatten;
b) persoonsgegevens, afbeeldingen en informatie betreffende derden zijn opgenomen en ter beschikking gesteld in het kader van de in§9 van de Algemene Voorwaarden bedoelde diensten, op legale en vrijwillige wijze en met toestemming van de betrokken personen;
c) hij/zij stemt ermee in dat andere Klanten en de Verkoper de gepubliceerde inhoud kunnen bekijken, en machtigt de Verkoper om deze kosteloos te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden;
d) toestemming verleent voor de ontwikkeling van werken in de zin van de Wet inzake het auteursrecht en de naburige rechten.
3. De Klant heeft geen recht op:
a) persoonsgegevens van derden te uploaden en beelden van derden te verspreiden zonder de vereiste wettelijke toestemming of toestemming van de derde bij gebruik van de diensten als bedoeld in§9 van de verordeningen;
b) reclame- en/of promotie-inhoud uploaden in het kader van de in§9 van dit reglement bedoelde diensten.
4. De Verkoper is aansprakelijk voor de inhoud die door de Klanten wordt geplaatst op voorwaarde dat de Verkoper een kennisgeving heeft ontvangen overeenkomstig§11 van de Algemene Voorwaarden.
5. Het is de Klanten verboden om tijdens het gebruik van de diensten bedoeld in§9 van het Reglement, inhoud te plaatsen die met name
a) a) te kwader trouw worden geplaatst, bv. met de bedoeling inbreuk te maken op persoonlijke rechten van derden;
b) inbreuk te maken op de rechten van derden, met inbegrip van de rechten die verband houden met de bescherming van het auteursrecht, de bescherming van industriële eigendomsrechten, zakengeheimen of vertrouwelijkheidsverplichtingen;
c) beledigend van aard zijn of een bedreiging vormen voor andere personen, of woordenschat bevatten die in strijd is met de goede zeden (bijvoorbeeld door het gebruik van vulgarismen of uitdrukkingen die gewoonlijk als beledigend worden beschouwd);
d) in strijd zijn met de belangen van de Verkoper, d.w.z. inhoud die reclamemateriaal is van een andere ondernemer of product; inhoud die geen verband houdt met de activiteiten van de Verkoper; valse of misleidende inhoud;
e) op enige andere wijze in strijd zijn met de bepalingen van deze Voorwaarden, goede manieren, bepalingen van het toepasselijk recht, sociale normen of gewoonten.
6. In geval van ontvangst van een kennisgeving in overeenstemming met§11 van de Voorwaarden, behoudt de Verkoper zich het recht voor om alle inhoud te wijzigen of te verwijderen die door Klanten is geüpload in het kader van hun gebruik van de diensten waarnaar wordt verwezen in§9 van de Voorwaarden, in het bijzonder met betrekking tot inhoud waarvan, op basis van rapporten van derden of relevante autoriteiten, is vastgesteld dat deze in strijd is met deze Voorwaarden of met de toepasselijke wettelijke bepalingen. De Verkoper oefent geen voortdurende controle uit op de geplaatste inhoud.
7. De Klant stemt in met het vrije gebruik door de Verkoper van de door hem op de Website van de Winkel geplaatste inhoud.
§ 11 Kennisgeving van bedreiging of schending van rechten
1. Indien de Klant of een andere persoon of entiteit van mening is dat de op de Website van de Winkel gepubliceerde inhoud inbreuk maakt op zijn rechten, persoonlijke belangen, goede zeden, gevoelens, moraal, overtuigingen, regels van eerlijke concurrentie, knowhow, wettelijk beschermde geheimen of op grond van een verplichting, kan hij de Verkoper op de hoogte brengen van de mogelijke schending.
2. 2. De Verkoper die op de hoogte wordt gebracht van een mogelijke overtreding, neemt onmiddellijk maatregelen om de inhoud die de overtreding veroorzaakt van de website van de Winkel te verwijderen.
§ 12 Bescherming van persoonsgegevens
1. De beginselen inzake de bescherming van persoonsgegevens zijn uiteengezet in het privacybeleid.
§ 13 Beëindiging van overeenkomsten (niet van toepassing op verkoopovereenkomsten)
1. 1. Zowel de Klant als de Verkoper kunnen het contract voor de levering van diensten langs elektronische weg op elk ogenblik en zonder opgave van redenen opzeggen, onder voorbehoud van het behoud van de rechten die de andere partij vóór de opzegging van het voornoemde contract heeft verworven en van de onderstaande bepalingen.
2. 2. De Klant die de Registratie heeft verricht, beëindigt de overeenkomst voor levering van diensten langs elektronische weg door de Verkoper een passende intentieverklaring te sturen, met behulp van een middel voor communicatie op afstand dat de Verkoper in staat stelt kennis te nemen van de intentieverklaring van de Klant.
3. 3. De Verkoper beëindigt de overeenkomst tot het verrichten van diensten langs elektronische weg door de Klant een passende intentieverklaring te sturen naar het door de Klant bij de Registratie opgegeven e-mailadres.
§ 14 Slotbepalingen
1. De Verkoper is aansprakelijk voor niet-nakoming of gebrekkige nakoming van het contract, maar in het geval van contracten gesloten met Klanten die Ondernemer zijn, is de Verkoper alleen aansprakelijk in geval van opzettelijke schade en binnen de grenzen van de werkelijk geleden verliezen door de Klant die Ondernemer is.
2. De inhoud van deze Voorwaarden kan te allen tijde worden opgenomen door deze af te drukken, op een drager op te slaan of te downloaden van de Website van de Shop.
3. In geval van een geschil in het kader van een verkoopovereenkomst zullen de partijen trachten de zaak in der minne te schikken. Het toepasselijk recht voor elk geschil dat uit deze Algemene Voorwaarden voortvloeit, is het Poolse recht.
4. De Verkoper zal de Klant die de Consument is informeren over de mogelijkheid om gebruik te maken van een buitengerechtelijke klachten- en vorderingsprocedure. De regels voor toegang tot deze procedures zijn beschikbaar op de statutaire zetels of websites van de entiteiten die gemachtigd zijn tot buitengerechtelijke geschillenbeslechting. Het kan met name gaan om consumentenombudsmannen of provinciale inspectiediensten voor de handel, waarvan de lijst te vinden is op de website van het Bureau voor Mededinging en Consumentenbescherming.
De verkoper deelt mee dat er op het adres http://ec.europa.eu/consumers/odr/ een platform is van het internetsysteem voor geschillenbeslechting tussen consumenten en ondernemers op EU-niveau (ODR-platform).
5. De Verkoper behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te wijzigen. Alle bestellingen die door de Verkoper zijn aanvaard voor uitvoering vóór de datum van inwerkingtreding van de nieuwe Algemene Voorwaarden, worden uitgevoerd op basis van de Algemene Voorwaarden die van kracht waren op de datum van bestelling door de Klant. De wijziging van de Algemene Voorwaarden treedt in werking binnen de 7 dagen vanaf de datum van de publicatie ervan op de website van de Winkel. De Verkoper zal de Klant 7 dagen voor de inwerkingtreding van de nieuwe Voorwaarden informeren over de wijziging van de Voorwaarden door middel van een e-mailbericht dat een link bevat naar de tekst van de gewijzigde Voorwaarden. Indien de Klant de nieuwe inhoud van de Voorwaarden niet aanvaardt, is hij verplicht de Verkoper hiervan op de hoogte te brengen, hetgeen leidt tot beëindiging van het contract volgens de bepalingen van §13 van de Voorwaarden.
6. De Algemene Voorwaarden treden in werking op 01.01.2021.
Nederlands